Coat of arms of Luxemburg ONS HÉMÉCHT

Wou d'uelzecht durech d'Wisen zéit,
Duerch d'Fielsen d'Sauer brëcht.
Wou d'Rief laanscht d'Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mëcht.
Dat as onst Land, fir dat mir géif'n,
Heinidden alles won.
Onst Heemechtsland, dat mir sou déif
An onsen Hierzer dron.
Onst Heemechtsland, dat mir sou déif
An onsen Hierzer dron.

O Du do uewen, deem séng Hand
Duurch d'Welt d'Natioune Ieet,
Behitt Du d'Lëtzebuerger Land
Vru friemem Joch a Leed!
Du hues ons all als Kanner schon
De fräie Geescht jo gin.
Looss viru blénken d'Fräiheetssonn,
Déi mir sou laang gesin.
notes of luxembourgian anthem